• Ελληνικά

#imetrixexpert

Όροι χρήσης - Terms & Conditions

 

 

Όροι χρήσης

-Ο ιστότοπος https://i-metrix.gr (εφεξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την Metrix Intelligent Solutions («i-metrix») για την παροχή πληροφοριών ή/και υπηρεσιών ή/και προϊόντων στους επισκέπτες/ χρήστες του ιστότοπου.

Η χρήση του ιστότοπου μπορεί να γίνει μόνο από όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση του ιστότοπου και σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να απέχει από τη χρήση / επίσκεψη του ιστότοπου. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος να συμμορφωθεί με αυτές. Ο επισκέπτης / χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης και τυχόν ειδικούς όρους παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στον ιστότοπο διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, αυτοί οι ειδικότεροι όροι θα ισχύουν σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

H i-metrix μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του ιστότοπου και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εάν συνεχίσουν να τον χρησιμοποιούν σημαίνει οτι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις . Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του ιστότοπου.

Σύνδεσμοι (Υπερσύνδεσμοι) προς άλλους Ιστότοπους

Η i-metrix δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων των οποίων οι υπερσύνδεσμοι ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να έχουν προκαλούνται από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά με αποκλειστική ευθύνη του.

Οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο ιστότοπος βαρύνουν αποκλειστικά τους αντίστοιχους ιστότοπους στους οποίους οφείλει να απευθυνθεί ο επισκέπτης/χρήστης.

 • να προκαλέσει ζημιά σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικα ή ανήλικο.
 • να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή είναι ασυμβίβαστο με το νόμο και τις δίκαιες / έντιμες πρακτικές.
 • πρόσβαση, διάδοση, επεξεργασία, τροποποίηση και γενικά προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών/επισκεπτών ή τρίτων.
 • να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου.

Παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που ζητούνται από τον ιστότοπο στα σχετικά αιτήματα δημιουργίας λογαριασμού για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του ιστότοπου.
Διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα δεδομένα συνδρομής του για να τα διατηρεί αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Υποχρεώσεις / Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη του Ιστότοπου 

-Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στον/τους ιστότοπο/ους συμφωνεί ότι:

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου είναι υπεύθυνος να επιλέξει και να μην αποκαλύψει σε τρίτους τους προσωπικούς του κωδικούς, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τη χρήση επιμέρους σελίδων του ιστότοπου. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε κλοπή, απώλεια ή άλλως αποκάλυψη του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την i-metrix για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και για οποιαδήποτε παραβίαση ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Η i-metrix καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Ως εκ τούτου, η i-metrix δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου και η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία του ιστότοπου. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η i-metrix δικαιούται να τροποποιεί προσωρινά ή μόνιμα ή/και να αναστείλει ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου καθώς η διαθεσιμότητα και η λειτουργία του ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστεί από τα δίκτυα επικοινωνίας, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών / χρηστών που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της i-metrix ή λόγω τυχαίων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η i-metrix δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, αμέλεια, ενοχλητική ή άλλη) που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, τον τερματισμό του συνόλου ή μέρους του, την καθυστερημένη διακοπή της υπηρεσίας ή απώλεια περιεχομένου. Η i-metrix υπενθυμίζει στον επισκέπτη/χρήστη ότι πρέπει να δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στον σκληρό του δίσκο και των δεδομένων που καταχωρεί στον ιστότοπο και τις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται ή εξυπηρετούνται μέσω του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, παραποιημένη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της i-metrix.

Ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να έχει προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή σε σχέση με την παραπάνω χρήση, καθώς και για την πλήρη αποζημίωση -metrix για οποιαδήποτε αξίωση από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου.

Σε κάθε περίπτωση που είναι παράνομη ή αντίθετη με τους παρόντες όρους και το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την i-metrix για κάθε θετική ή/και συμπτωματική ζημία ή έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες .

Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία με τυχόν τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

– Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, πληροφοριών, δεδομένων, διατάξεων, εικονογραφήσεων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών χαρακτηριστικών, ονομάτων, λογότυπων, ονομάτων προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών κ.λπ. .) ανήκει στην i-metrix ή στις θυγατρικές της και διέπεται από την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση των χρηστών της (μη εμπορική ή κερδοσκοπική).

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, δημοσίευση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνία, διάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, εν μέρει ή εν όλω χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της i-metrix. Η i-metrix επιφυλάσσεται για όλα τα νομικά ή/και συμβατικά δικαιώματά της εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονόματα προϊόντων, επωνυμίες εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που είναι εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο Ο ιστότοπος δεν είναι και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Απόρρητο 

Η i-metrix σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στον ιστότοπό της. Συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και η οποία εξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ιστότοπου της Εταιρείας σχετικά με το υλικό που περιέχεται σε αυτήν.

Cookies 

-Ένας ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση επισκεπτών/χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα “Cookies / Σχετικές Τεχνολογίες” της Πολιτικής Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και η οποία εξηγεί και παραθέτει τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος.

Κωδικοί πρόσβασης

-Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή να συνδεθείτε σε συγκεκριμένους ιστότοπους, η i-metrix ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει στοιχεία χρήστη για την εκχώρηση σχετικού Κωδικού πρόσβασης. Τα παραπάνω πρέπει να είναι πάντα αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην i-metrix.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει του Κώδικα Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την i-metrix για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ή ακόμη και πιθανή) παραβίαση ασφαλείας. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται από την i-metrix σε τρίτους. Η i-metrix δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιά προκύψει από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτα μέρη λόγω διαρροής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει ζημιές από τον χρήστη σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους βλάβης από μη εξουσιοδοτημένο ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Κώδικα Πρόσβασης. Η i-metrix μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί να χορηγήσει κωδικό πρόσβασης ή να ακυρώσει έναν χορηγημένο κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στον χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του https://i-metrix.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία – Τελικές διατάξεις

-Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, όπως ισχύει και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης, τα επιχειρηματικά ήθη και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Η ακυρότητα ενός συγκεκριμένου όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων, αλλά αυτομάτως παύει να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την i-metrix που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες όρους ορίζονται από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πολιτική πληρωμών

-Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στον/τους ιστότοπο(ους) και να συνεργαστεί ή να αγοράσει τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό της i-metrix, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά ότι:

Ο επισκέπτης/χρήστης εάν επιθυμεί να συνεργαστεί με την i-metrix θα εγγραφεί απαραίτητα στον ιστότοπο i-metrix (https://i-metrix.atlassian.net)
Για την ενεργοποίηση ή την αγορά υπηρεσιών/εξοπλισμού, ο χρήστης πρέπει να προπληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας μέσω του i-metrix (https://i-metrix.atlassian.net) ή της έντυπης προσφοράς υπηρεσίας/εξοπλισμού που / θα λάβει από το τμήμα πωλήσεων.
Η i-metrix θα εκδώσει ένα proforma τιμολόγιο (Proforma Invoice) με το ποσό που αντιστοιχεί στην προσφορά ή τη φόρμα παραγγελίας, το οποίο θα μετατραπεί σε τιμολόγιο με πίστωση του αντίστοιχου ποσού. Ο αύξων αριθμός θα είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο αριθμό τιμολογίου ανεξάρτητα από είτε πρόκειται για την ίδια υπηρεσία/εξοπλισμό.
Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι το τιμολόγιο έχει εγκυρότητα τιμολογίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από την i-metrix όσο και από τον χρήστη για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων λογιστικών διαδικασιών ή ένδικων μέσων.
Μέσω της ιστοσελίδας (https://i-metrix.atlassian.net) ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς που εκδόθηκαν για αυτόν, στα τιμολόγια που εκδόθηκαν για λογαριασμό του, καθώς και στις οικονομικές συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης . 

Τα προτιμολόγια που έχουν μετατραπεί σε τιμολόγια δεν είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο (https://i-metrix.atlassian.net), ούτε για τον χρήστη ούτε για τον διαχειριστή.

Η i-metrix διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της Τιμολογιακής της Πολιτικής καθώς και τον Τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Ειδοποίηση εμπιστευτικότητας και ασφάλειας μηνυμάτων
Αυτό το μήνυμα ή/και τα συνημμένα αρχεία του ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που είναι προνομιακές και διαβαθμισμένες. Σε περίπτωση που το λάβατε κατά λάθος, χωρίς να είστε ο προβλεπόμενος παραλήπτης, διαγράψτε το αμέσως από το σύστημά σας και ειδοποιήστε τον αποστολέα.

Η αντιγραφή, χρήση ή διανομή σε άλλους αυτού του μηνύματος, χωρίς τη συγκατάθεση του αποστολέα, είναι αντίθετη με το νόμο. Η i-metrix δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά στον δέκτη ή σε άλλους, που προκαλούνται από χρήση, καθυστέρηση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση από ιούς αυτού του μηνύματος.
Η ευθύνη για την προστασία του συστήματος από ιούς και για τον έλεγχο ταυτότητας αυτού του μηνύματος βαρύνει αποκλειστικά τον παραλήπτη.

 

 

Terms of use

-The website https://i-metrix.gr (hereinafter referred to as the “website”) has been created by Metrix Intelligent Solutions (“i-metrix”) to provide information and / or services and / or products to visitors / users of the site.

Use of the site can only be done by those who have full legal capacity.

The visitor / user of the site is required to read these terms of use carefully before using the site and in case of disagreement should abstain from using / visiting the site. Otherwise he is presumed to accept them unreservedly and consents, committing himself to comply with them. The visitor / user is prohibited from modifying or altering these terms of use and any special terms of service.

In the event that the use of any service on the website is governed by more specific terms of use, these more specific terms will apply in conjunction with these terms. In the event of a collision, the specific terms of use of each service shall prevail.

i-metrix may at any time temporarily discontinue the operation of the site and modify the terms of use and conditions, and users / visitors must each time check for any changes and if they continue to use they are presumed to accept the modified terms and conditions. Otherwise, they must refrain from using / visiting the site.

Links (Hyperlinks) to other Websites – i-metrix is not responsible in any way for the content / services of other websites whose hyperlinks or advertisements are posted on the site, does not guarantee their availability and is not responsible for any damage they may have caused from their use , as the visitor / user accesses them at their sole responsibility.

Any problems that may arise during the visit / use of other websites referred to by the site are solely the responsibility of the corresponding websites where the visitor / user must address.

 • to cause damage to any third party, adult or minor.
 • to transmit or gain access to content that infringes any third party’s rights or is inconsistent with the law and fair / honest practices.
 • access, disseminate, process, alter and generally inflict in any way any personal data of other users / visitors or third parties.
 • to jeopardize the security of the site.
  • Provides true, accurate, valid and complete information about the information requested from the site in the relevant account creation requests for access to the contents / services of the site.
  • Maintains and diligently updates its subscription data to keep it true, accurate, valid, up to date and complete.Obligations / Responsibility of the Visitor / User of the Website -If the visitor / user wishes to subscribe to the website (s) agrees to:

The visitor / user of the website is responsible for choosing and not disclosing to third parties his / her personal codes, username and password used to use individual pages of the site. The user bears sole responsibility for any theft, loss or otherwise disclosure of the username and password used to access his / her account. The visitor / user agrees to immediately notify i-metrix of any unauthorized use of his or her account and of any breach and / or potential breach of security. The visitor / user is solely responsible for the use of his / her account and his / her standard exit from his / her account at the end of each use (Logout).

i-metrix makes every effort to operate the site, but in no case does it guarantee that the operation of the site will be uninterrupted and / or orderly. Therefore, i-metrix cannot be held responsible for any damage that may be caused to visitors / users of the site and which is related to the operation of the site. The visitor / user accepts that i-metrix is entitled to temporarily or permanently modify and / or suspend all or part of the site as site availability and operation may be affected by communications networks, the large number of visitors / users attempting to use the site at the same time or other causes that do not fall within i-metrix’s sphere of influence or due to accidental events or force majeure events. Therefore, i-metrix is not responsible for any kind of damage (positive, negligent, inconvenient or otherwise) resulting from the use of the site or the inability of users to access it, the termination of all or part of it, delayed service interruption or loss of content. i-metrix reminds the visitor / user that they must create backups of data on their hard disk daily and data that it registers on the website and the individual services provided or served through the website.

The visitor / user is obliged to abstain from any unlawful, counterfeited, improper and abusive use of the content and services of the site and not to carry out any acts or omissions that may cause damage or malfunction to it or to third parties or affect or endanger the provision of Zi-metrix’s services.

Indicatively and without limitation, users / visitors agree that they will not use the site for:

The user / visitor bears sole responsibility for the use of the site, as well as liability for any damage that may have been caused to him or to any third party due to or in connection with the above use, as well as to fully compensate i-metrix for any claim made by any third party as a result of the use of the site.

In any case that is illegal or contrary to the present terms and the current legal framework for the use of the website, the visitor / user is obliged to indemnify i-metrix for any positive and / or incidental damage or have suffered from the above actions.

The visitor / user bears sole responsibility for communicating with any third party service providers advertised on the website and for any commercial transaction that may arise from the relationship between them.

Intellectual & Industrial Property Rights -The entire content of the site (including, but not limited to, texts, graphics, information, data, layouts, illustrations, trademarks, distinctive features, names, logos, product and service names, company names, etc.) is owned by i-metrix or its affiliates and is governed by the applicable national, community and international intellectual property laws and is strictly for the personal use of its users (non-commercial or profit-making) use.

It is expressly prohibited to copy, reproduce, transfer, store, process, republish, transmit, distribute, sell, publish, execute, download, translate, modify in any way, communicate, disseminate or otherwise use the content of the site in any way or instrument for commercial or other purposes, in part or in whole without the express prior written consent of i-metrix. i-metrix reserves for all its legal and / or contractual rights other than those expressly mentioned in this paragraph.

All other trademarks, insignia, product names, company names, graphics and logos that are trademarks and registered trademarks of third parties and appear on the pages of the site belong to their legitimate owners, fall within their own sphere of responsibility and their appearance on the website is not and should not be construed as a transfer or assignment of a license or right to use it.

Privacyi-metrix respects the personal data of users on their site. Please consult the Privacy Policy, which is available here and which explains and lists the rights and obligations of users of the Company’s website regarding the material contained therein.

Cookies -A website uses cookies to identify visitors / users. Please refer to the “Cookies / Related Technologies” section of the Privacy Policy, which is available here and which explains and lists the cookies used by the site.

Passwords-In order to access certain services or to connect to certain websites, i-metrix may be required to obtain user details for the purpose of assigning a relevant Password. The foregoing must always be true, accurate, valid and complete. Any change in the data should be notified in writing to i-metrix.

Users are responsible for all transactions carried out under the Access Code and are required to immediately notify i-metrix of any unauthorized use of this and of any (or even potential) security breach. These data are not disclosed by i-metrix to third parties. i-metrix is not responsible for any damage or damage arising from the unauthorized or unlawful use of the Password by third parties due to leakage or for any other reason and reserves the right to claim damages from the user in case of any kind harm from unauthorized or unauthorized use of the Access Code. i-metrix may at any time refuse to grant a password or cancel a granted password or terminate the provision of such services to the user and refuse any current or future use of https://i-metrix.gr in the event of a violation of the Terms of Use.

Applicable Law – Jurisdiction – Final Provisions -These terms and conditions are governed by the provisions of Greek law, as applicable and interpreted in accordance with the rules of good faith, business morals and the economic and social purpose of the right. The invalidity of a specific term does not affect the validity of the other terms, but automatically ceases to apply.

Any omission to exercise a specific right or term from i-metrix resulting from these terms of use does not constitute nor can it be interpreted as a waiver of it.

Competent Courts for resolving any dispute arising out of these terms are designated by the Courts of Athens.

Payment policy-If the visitor / user wishes to subscribe to the website (s) and collaborate or purchase i-metrix‘s services and equipment, he agrees and expressly accepts that:

 • The visitor / user if they wish to work with i-metrix will necessarily be enrolled on the i-metrix website (https://i-metrix.atlassian.net)
 • In order to activate or purchase services / equipment, the user has to prepay the amount corresponding to the online order form through the i-metrix (https://i-metrix.atlassian.net) or the printed service / equipment offer that he / she will receive from the sales department.
 • i-metrix will issue a proforma invoice (Proforma Invoice) with the amount corresponding to the offer or the order form, which will be converted into an invoice by crediting the corresponding amount.The prefix number will be different from the corresponding invoice number regardless of whether it is the same service / equipment.
 • The service user accepts that the invoice has an invoice validity and can be used by both i-metrix and the user for any legitimate use including accounting processes or legal remedies.
 • Through the website (https://i-metrix.atlassian.net) the user may at any time access the bills issued for him / her, invoices issued on his / her behalf, as well as the financial transactions that the user has made. Pre-invoices that have been converted into invoices are not available on the web site (https://i-metrix.atlassian.net), neither for the user nor for the administrator.

i-metrix reserves the right to change the terms of its Pricing Policy as well as the Pricelist of its services without prior notice

Message Confidentiality and Security Notice 
This message or/and its attached files may contain information that are privileged and classified. In case you received it in error, without you being the intended recipient, please delete it immediately from your system and notify the sender. Copying, use or distribution to others of this message, without the consent of the sender, is against the law. i-metrix is not responsible for any data loss or other damage to the receiver or others, caused by use, delayed, intercepted, corrupted or virus-infection of this message. The responsibility for the protection of the system from viruses and for the authentication of this message is exclusively upon the recipient.

WatchGuard Bundles